Otázky a odpovědi

Co znamená jméno Ellel?

Ellel Ministries je pojmenováno po místě, kde začalo působit, což je vesnice Ellel v hrabství Lancashire v Anglii. Slovo Ellel ve staroangličtině znamená "všechna sláva Bohu".

Jak byste popsali práci Ellel třemi slovy? 

Přijetí, vyučování a uzdravení (založené na klíčovém verši služby Ellel, Lukáš 9:11: Ježíš je přijal, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali). Věříme, že skrze vyučování Duch svatý odhaluje lidem kořeny jejich problémů. Poté se s nimi za tyto věci modlíme a Bůh přináší uzdravení.

Jaká je struktura Ellel jakožto mezinárodní organizace?

Mezinárodní vedení sídlí v Ellel Grange ve Velké Británii, kde služba začala. Ve Spojeném království jde o registrovanou charitu. Na fungování dohlíží Správní rada, jejíž členové pochází z různých částí světa. Existuje také Rada duchovních poradců, kteří dohlížejí na duchovní zdraví služby.

Kolik center Ellel existuje po celém světě?

Ellel v současnosti působí ve více než 25 zemích po celém světě.
V některých z nich má Ellel budovu, kde se pořádají její akce. V jiných zemích si na jednotlivé akce pronajímáme prostory.

Každé centrum má svého vedoucího, který vede místní práci. Ten je zodpovědný Správní radě za to, aby ve svém centru naplňoval misi a vizi Ellel. Lidé, kteří vnímají povolání do této služby, slouží mnoha různými způsoby, často jako dobrovolníci.

Jsou školení a tréninky zpoplatněné nebo zdarma? 

Bůh dal Ellel Ministires na srdce zásadu poskytovat službu modlitebního poradenství zdarma, ale školení za poplatek. Finance za školení nám pomáhají nabízet modlitební službu zdarma. 

Dostávají ti, kteří jsou Ellel Ministries proškoleni, nějaký certifikát nebo potvrzení?

Lidé, kteří se účastí celé školy Explore (nebo některého z dalších delších kurzů), obdrží certifikát o jejím absolvování. To nikomu nedává pravomoc sloužit jako modlitební poradce, ale je to ocenění a potvrzení času a úsilí, který škole/kurzu věnovali

Jak dlouho trvá, než někdo může začít sloužit pod hlavičkou Ellel Ministries?

Někteří studenti, kteří dokončí školu Explore, možná budou vnímat povolání ke spolupráci s Ellel Ministries jako modlitební poradci. Pokud vedoucí místního centra vnímají, že je daný člověk vhodným kandidátem na službu v Ellel, mohou mu nabídnout účast na školení.

Věříme, že lidé by měli sloužit pouze pod náležitým duchovním zaštítěním. Pokud se někdo odmítá podřídit autoritě, sloužit by neměl.

Lidé také mohou použít to, co se naučili od Ellel, ke službě ve své církvi. Samozřejmě pouze se souhlasem svého pastora a s tím, že se jedná o službu pod danou církví, ne o službu pod Ellel Ministries.

Proč křesťané potřebují pomoc s vnitřním uzdravením? Nepíše se v Bibli, že pokud je někdo v Kristu, je novým stvořením, že staré pominulo a je tu nové? Jak je tedy možné, že křesťané stále mohou mít ve svém životě problémy?

Být novým stvořením v Kristu, znamená, že náš duch je obnoven a obživen. V okamžiku, kdy do tohoto vztahu vstoupíme, je rozhodnuto o naší věčnosti. V duši však stále máme svou lidskou přirozenost. Dokud žijeme na této zemi, prochází naše mysl, vůle a emoce procesem posvěcování.

Pokud si myslíme, že křesťané nemohou mít problémy, dostáváme se do velmi obtížné situace, když v některých oblastech života zápasíme. Boží milost nás učí zříkat se bezbožnosti (Titovi 2:12) , ale ta stejná milost nám sama o sobě přináší spásu (verš 11).
Nechat se vyučovat je proces, jak uvádět svou spásu ve skutek v bázni před Pánem (Filipským 2:12). Prohlášení, že jsme byli "učiněni novými a staré pominulo", ukazuje věřícím úžasnou pravdu, že náš lidský duch je obnovený a živý díky nové smlouvě spíše než na základě obětí, které se používaly ve staré smlouvě!

Není sobecké a sebestředné se soustředit na sebe?

Když se naučíme usmrcovat svou hříšnou přirozenost a žít podle Božích zásad, budeme na sebe zaměřeni mnohem méně a můžeme pak svobodněji dávat druhým. Když se například vypořádáme s problémy odmítnutí ve své minulosti, budeme schopni prožívat zdravější vztahy s ostatními.

Když dojde k uzdravení a zcelení našeho těla, duše a ducha, jsme schopni ve svém životě lépe naplňovat Boží záměry a své poslání. Naše uzdravení a obnovení prospívá nejen nám samotným a našemu vztahu s Bohem, ale také druhým, protože pak rozumíme, kým jsme a jak se modlit za hlubší potřeby druhých.

Jak se to, co děláte, liší od psychologických postupů nebo terapie?

Největším rozdílem je, že modlitební poradci vedou krze rozhovor a společné modlitby daného člověka k Bohu a do vztahu s ním. Povzbuzují ho k tomu, aby své uzdravení a svobodu z konkrétních problémů ve svém životě hledal u Boha, ne v technikách či postupech.

Co může vedoucí místní církve/pastor očekávat od členů svého společenství, kteří se školí s Ellel?

Naší touhou je spolupracovat s pastory a vedoucími při péči o jim svěřené křesťany. Přejeme si, aby lidé dorůstali do celistvosti, jak je popsáno v 1. Tesalonickým 5:23. Ty, kteří se s námi školí, povzbuzujeme, aby zůstali podřízeni vedoucím svého místního sboru a spolupracovali s nimi, pokud se je rozhodnou ve svém sboru povolat ke službě modlitebního poradenství. Pokud se jedná o lidi, kteří už ve svém místním sboru stojí ve službě, očekáváme, že zůstanou věrni svému závazku, pokud se se svým vedoucím nedohodnou jinak.

Tým Ellel Ministries je také ochoten pomoci vedoucím/pastorům tím, že jim poskytne rady a nápady, jak službu modlitebního poradenství / vnitřního uzdravení ve svém společenství zavést.

Věříme, že veškerá služba v místním sboru/společenství se děje pod záštitou a autoritou vedoucích dané církve/společenství. Pastor/vedoucí sboru je ten, kdo rozhoduje, co jeho sbor potřebuje.

Předpokládáte nějakou pokračující spolupráci mezi Ellel a jednotlivými místními sbory?

Jsme rádi, když máme dobré vztahy s vedením místních církví. Chceme udržovat otevřenou komunikaci, aby s námi pastoři/vedoucí mohli otevřeně mluvit, pokud mají nějaké obavy týkající se jim svěřených lidí a toho, co se v Ellel učí

Je vaše služba dostupná křesťanům z jakékoli denominace?

Naším přáním je vybavit celé Tělo Kristovo, proto vítáme lidi z jakékoli denominace.

Jsme nedenominační organizace a jsme zde proto, abychom byli pomocí místní církvi. Jednotu s věřícími nacházíme v základech víry, kterými jsou tyto teze:

  • Bůh existuje jako Trojice.
  • Bůh Otec miluje všechny lidi.
  • Bůh Syn, Ježíš Kristus, je Spasitel, Pán a Král a ten, který uzdravuje.
  • Bůh, Duch svatý, přebývá v křesťanech a dává jim dynamickou moc, která jim umožňuje zdravě žít a pokračovat v Kristově službě.
  • Bible je Bohem inspirovaná autorita ve věcech víry, nauky a chování a je základem pro všechno vyučování.